Tauler d'anuncis

Selecció d'un/una gerent de Mataró Audiovisual mitjançant lliure designació.

Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de Gerent mitjançant un contracte laboral temporal en el règim d’alta direcció, atenent als principis d’igualtat, mèrit i capacitat en compliment del que determina l’article 55 en relació a la disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 222 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals a Catalunya.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS EXHAURIT

DOCUMENTACIÓ:

 

RESULTAT FINAL

La Comissió de selecció, finalitzada la defensa dels projectes, delibera sobre la candidatura amb el perfil més idoni per desenvolupar les funcions del lloc de treball i proposa a la Presidència del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, E.P.E, per ocupar el lloc de treball de gerent a la persona aspirant amb codi identificador: 1289Y

 

SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES FINALISTES

La Comissió de selecció, per unanimitat, acorda seleccionar les tres candidatures que disposen del perfil formatiu, professional i competencial més adient pel lloc d’alta direcció a cobrir, proposant com a finalistes d’aquesta valoració a les persones aspirants següents:

1289Y
9787B
5988X

 

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Identificades tal com estableix l’apartat 4.1 de les bases reguladores del procés per a la selecció d’un/una gerent de Mataró Audiovisual, E.P.E., mitjançant lliure designació:

Persones admeses:

1289Y

6860Z

8179H

9787B

3943F

9551E

7011M

5988X

Persona exclosa:

6311T - Per no reunir el requisit d’acreditar estar en possessió d’una titulació universitària de grau o llicenciatura.

 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Titulars:

President/a: 

Sr. Antoni Merino Orejón, gerent de l’Ajuntament de Mataró

Vocals:

Sra. Ana Villaverde Valle, directora de serveis de Presidència de l’Ajuntament de Mataró

Sra. Núria de José Gomar, designada pel Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, E.P.E. com a experta en gestió d’empreses, àrees o departaments de serveis públics i/o mitjans de comunicació.

Sr. Joan Catà Zaragoza, designat pel Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, E.P.E. com a expert en gestió d’empreses, àrees o departaments de serveis públics i/o mitjans de comunicació.

Sr. Guillem Roset Ariza, membre del Consell Assessor de Mataró Audiovisual E.P.E.

Sr. Marc Melillas Esquirol, de la Xarxa Audiovisual Local 

Secretari/ària:

Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de l’Ajuntament de Mataró

Observador/a:

Sra. Cristina Salad Garcia de Vinuesa, representant dels treballadors de Mataró Audiovisual E.P.E.

 

Suplents:

President/a: 

Sra. Laura Gómez Ramon, cap de l’Àrea d’Administració General de l’Ajuntament de Mataró.

Vocals:

Sra. Anna Roca Graupera, cap del servei de Comunicació de l’Ajuntament de Mataró.

Sr. Carles Prats Padrós, membre del Consell Assessor de Mataró Audiovisual, E.P.E.

Secretari/ària:

Sr. Carles Ruiz Nogueras, tècnic de gestió de personal de l’Ajuntament de Mataró

Observador/a:

Sr. José Pirt Gracia, representant dels treballadors de Mataró Audiovisual E.P.E.