Tauler d'anuncis

Oferta de treball

Resultat del procés de selecció de Mataró Audiovisual per a formar una llista de tècnics/es especialistes en audiovisual per tal de fer front a futures necessitats de la plantilla

Referència: OFERTA 287866 TÈCNIC/A ESPECIALISTA AUDIOVISUAL

 

Acabat el termini de presentació de sol·licituds per a participar a les proves de selecció per a la creació d'una llista d'espera de tècnics audiovisuals per a substitucions o nous encàrrecs de Mataró Audiovisual, s'ha convocat a tots els candidats a participar a la prova de selecció.

El 5 de novembre de 2019 s'ha fet les proves de selecció, a les dependències de Mataró Audiovisual.

S'han presentar 28 de les 34 persones que havien tramés sol·licitud. Han completat la prova 27 aspirants.

La selecció s'ha fet en base a tres proves, amb la següent puntuació:

1. Prova pràctica: 4,5 punts

2. Entrevista personal: 2 punts

3. Valoració de mèrits: 3,5 punts en total distribuïts en:

Experiència professional: 3 punts

Formació complementària: 0,5 punts (diferent a la titulació mínima exigida)

Corregides les proves, i a partir dels resultats de les mateixes, s'ha confeccionat el llistat de candidats que, ordenats segons la puntuació de major a menor, són:

Han superat les proves els següents candidats:

 

39417816W

6,271

38884504Z

6,124

39419730F

5,766

47998881C

5,753

38847909N

5,614

38852181Y

5,556

38844286T

5,471

47734166N

5,384

39956064G

5,322

46065284X

5,204

38872485R

5,179

39400701E

5,052

48133769J

4,975

47334885B

4,827

38877461D

4,544

47965626T

4,513

77620139S

4,425

39413249N

4,415

53866556G

4,412

38879111A

4,251

47442279H

4,050

 

No superen les proves els següents candidats:

 

394143371F

3,950

39415919Z

3,929

46098932D

3,798

49188750F

3,517

38856614T

2,171

38839023G

2,075

 

Els resultats queden publicats al web de Mataró Audiovisual, presentant d'aquesta manera la relació de persones aspirants per ordre de puntuació per formar part de la llista d'espera per cobrir possibles vacants o substitucions de caràcter temporal.

Aquesta llista té un període de vigència de dos anys.

 

Mataró, 11 de novembre de 2019

----------------------------------------------

CONVOCATÒRIA

Mataró Audiovisual necessita formar una llista de tècnics/es especialistes en audiovisual per tal de fer front a futures necessitats de la plantilla

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds.

Referència: OFERTA 287866 TÈCNIC/A ESPECIALISTA AUDIOVISUAL

Les persones seleccionades mitjançant aquest procediment seran consultades per accedir a un contracte de treball quan escaigui, per l’ordre de classificació. Les condicions i els sou són les establertes al conveni col·lectiu de Mataró Audiovisual.

CONSULTEU LES BASES DE SELECCIÓ. Aquestes bases seran de compliment obligatori per a Mataró Audiovisual i per totes aquelles persones que participin en el procés selectiu.

Funcions:

Substituir el personal responsable en cas de baixes o vacances i per a la realització d’encàrrecs puntuals, fent les funcions de:

  • Operador tècnic dels equips de baixa freqüència, de les instal·lacions de radiodifusió, continuïtat i de realització audiovisual del mitjà. Ja sigui per a la seva transmissió directa o diferida, a l’estudi o fora, així com elabora enregistraments, arranjaments i muntatges.
  • Responsable del so i la imatge dels productes audiovisuals i del manteniment dels equips dins i fora les instal·lacions i de tot el necessari per programes especials a l’exterior.
  • Manteniment i actualització de continguts i funcionament operatiu de la plataforma alacarta.cat.
  • Donar suport en la formació dels estudiants tècnics en pràctiques.

Formació i experiència mínimes:

  • Cicle formatiu de grau superior en realització d’audiovisuals, ràdio i espectacles o equivalents.
  • Experiència d’1 any desenvolupant un mínim de tres de les tasques descrites en les bases, preferiblement en mitjans de comunicació, ràdio i televisió.

Prova:

Concurs de mèrits i capacitats amb prova pràctica i entrevista personal.

Els resultats es publicaran en aquest taulell d’anuncis del web de Mataró Audiovisual  i tindrà un període de vigència de 2 anys a partir de la seva publicació.