Les multes per incomplir les normes pel Covid poden anar dels 100 als 600.000 euros

Multes

La Generalitat ha fixat les sancions per l'incompliment de les normes per la Covid-19. Ho ha fet a través de l'aprovació per part del Govern d'un Decret Llei.
Mitjançant aquest Decret llei, es classifiquen les infraccions en lleus, greus i molt greus i es detallen les sancions pertinents per a cada situació d'incompliment. A partir d'ara, entre d'altres, es consideraran infraccions greus o molt greus tant l'incompliment dels límits d'aforaments de seguretat establerts dels espais tancats o a l'aire lliure com dels horaris d'obertura i tancament per a les diferents tipologies d'establiments i activitats.
Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 euros fins als 60.000 euros.

Constituirà infracció molt greu, per exemple, la celebració d'actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen per a la salut de la població en relació amb la Covid-19.
En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus implicaran multes d'entre els 60.001 i els 600.000 euros.

Pel que fa a l'incompliment de l'obligació de l'ús de la mascareta o el seu ús inadequat, es considerarà una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.
Aquesta categoria d'infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 euros.
Seran els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

 

Informa: Ll.Arcal